Yksinyrittäjän tuen hakuohjeet ja kesäajan tiedote

Hyvä pukkilalainen yrittäjä

Elinvoimapäällikkö Katri Roivainen on käsitellyt tuet Pukkilan kunnan osalta. Katri on lomalla 29.6. – 2.8.2020. Yksinyrittäjän tukihakemuksia käsitellään kesällä 9.7.2020 ja 20.7.2020. Maksatus tapahtuu 20.7.2020 ja siitä seuraavan kerran 3.8.2020. Mahdolliset akuutit hakemukset tulisi toimittaa osoitteeseen katri.roivainen@pukkila.fi viimeistään 25.6.2020, jotta ne ehtivät maksuun ennen lomia.

KESÄAJAN KOKO TIEDOTE LUETTAVISSA TÄSTÄ (aukeaa erillinen pdf).

Tässä ohje yksinyrittäjän tuen hakemiseksi. Haku on nyt auki.

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän tehtävä on näyttää todeksi, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Avustusta haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustuksen edellytykset

 1. Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6kk sitten, tulee osoittaa toteen se, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 2. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 3.  Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 4. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

OHJE

Kirjoita vastauksesi alla oleviin kysymyksiin ja lähetä liitteineen osoitteeseen katri.roivainen@pukkila.fi. Voit myös toimittaa hakemuksen paperisena Hyvinvointikeskus Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, joka tyhjennetään 2-3 kertaa viikossa. Merkitse kuoreen ”Yritystukihakemus”. Sähköinen hakemuslomake otetaan mahdollisesti myös käyttöön.

Hakuprosessi:

 1. Lähetä hakemus sekä tarvittavat liitteet kuntaan
 2. Kunta tarkistaa hakemuksen sekä yrityksesi tukikelpoisuuden ja tarvittaessa pyytää lisätietoja
 3. Kunta arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen
 4. Kun päätös on tehty, kunta ottaa sinuun yhteyttä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakijan perustiedot

 1. Y-tunnus tai henkilötunnus (henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole).
 2. Yrityksen nimi
 3. Yritysmuoto
 4. YEL-vakuutusnumero
 5. Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta (voit tarkistaa tiedon YTJ-rekisteristä).
 6. Yhteyshenkilö (toimintaa harjoittava yrittäjä).
 7. Puhelinnumero
 8. Sähköpostiosoite
 9. Postiosoite (tarvitaan vain, jos ei ole sähköpostiosoitetta).
 10. Henkilötunnus
 11. Yritystoiminnan aloitusajankohta
 12. Pankkiyhteys (tili, jolle tuki maksetaan. Anna tilinumero IBAN-muodossa, eli esim. FI49 5000 9420 0287 30).

Toiminnan kuvaus 

 1. Päätoimiala (käytä tässä Tilastokeskuksen toimialaluokitusta).
 2. Päätuotteet ja palvelut
 3. Asiakkaat

Vakuutan yritystoiminnan täyttävän avustuksen edellytykset:

 1. Olen päätoiminen yksinyrittäjä: kyllä/ei
 2. Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa: kyllä/ei
 3. Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen: kyllä/ei

Hakijan de minimis –tuet

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää.

Lisätietoa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

 1. Onko yritykselle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? Ei/Kyllä, tarkempi selvitys liitteenä (selvityksessä tulee käydä ilmi tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa sekä myöntämispäivä.)

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi

 Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen: Kyllä/Ei

Miten aiot käyttää saamasi avustuksen?

(Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai tuloa.)

Liitteet

Liitteiksi kelpaavat normaalit PDF-, Word-, Excel- ja OpenOffice/LibreOffice-tiedostot sekä yleisimmät kuvatiedostot ja zip-tiedostot.

 1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
 2. Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
 3. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020

Ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Lisätietoja voit pyytää:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
Puh. 040 542 2592
Sähköposti: katri.roivainen@pukkila.fi

vs. Kunnanjohtaja
Juha Rehula
Puh. 050 343 7418
Sähköposti: juha.rehula@pukkila.fi