Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat sekä pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat

Vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot

Nuorisoneuvoston muistiot

Päijät-Hämeen jätelautakunta