JULKIPANO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Askolan vaakuna

Askolan kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Askolantie 28
07500 Askola

 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §:n mukainen

JULKIPANO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta Pukkilan ympäristönsuojeluviranomaisena on antanut alla mainitusta ympäristölupahakemuksesta päätöksensä 18.3.2021 § 17. Päätöksen julkaisupäivä on 25.3.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 1.4.2021. Päätös on nähtävillä valitusajan 26.3.-3.5.2021 Askolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.askola.fi sekä julkipano.fi –sivustolla. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana erikseen sovittaessa Askolan kunnasta (Askolantie 30, 07500 Askola).

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 18.3.2021 § 17.

Päätös: Ympäristölupa myönnettiin. Päätöksen täytäntöönpano voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos hakija maksaa luvassa määrätyn vakuuden. Luvassa on annettu määräyksiä jätteiden määrästä ja laadusta, jätteiden käsittelystä ja maaperänsuojelusta, melusta ja meluntorjunnasta sekä pinta- ja pohjavesien suojelusta, käytön valvonnasta sekä tarkkailusta ja toiminnan raportoinnista.

Toiminnanharjoittajan yhteystiedot
Petri Pietilä
Metsäkulmantie 357
07550 TORPPI
puh. 0405512316
petri.pietila@hotmail.com

Toiminnan kuvaus
Petri Pietilä on hakenut ympäristölupaa Levonsuon läjitysalueelle puhtaiden maiden vastaanottoon, kierrätykseen, välivarastointiin ja loppusijoitukseen. Läjitysalue on entinen maa-ainesten ottoalue, josta ottaminen on lopetettu ja maisemointi suoritettu. Läjitys- ja välivarastointialueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Alueelle voidaan loppusijoittaa n. 90 000 m3rtr puhtaita maa-aineksia. Loppusijoituksen lisäksi alueelle välivarastoidaan kierrätyskelpoista maata, kuten kiviä ja multaa. Kierrätyskelpoinen aines kuljetetaan kulloinkin soveltuvaan kohteeseen uusiokäyttöön tai jatkojalostettavaksi. Laitoksen toiminta-aika on 10 vuotta.

Toiminnan sijainti
Pukkilan kunta, Lakehisto, Hiekkakuoppa kiinteistö 616-406-1-211, Lamminsuontie.

Valitukset
Valitusoikeus on YSL 191 §:n mukaisesti asianosaisilla, eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Päätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen, PL 204, 65101 Vaasa valitusaikana 26.3.-3.5.2021. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500 244 tai minna.isokallio@askola.fi.

Askolassa 26.3.2021
rakennus- ja ympäristölautakunta

Tämä ilmoitus on julkipantu Askolan ja Pukkilan kunnan sähköiselle ilmoitustauluille 26.3.-3.5.2021 väliseksi ajaksi.