Välimiesoikeuden päätös

VÄLITYSTUOMIO  
   
Asia: Onni Nurmen Pukkilan kunnan ym. hyväksi tekemän testamentin tulkinta 
Kantaja: Pukkilan kunta 
Vastaaja: Merita Pankki Oyj 
Välimies: Professori, OTT Aulis Aarnio 
Tuomion antopäivä: 15.6.2000 
Tuomion keskeiset perusteet:
  
Testamentin tekemisen jälkeen sekä taloudelliset että yhteiskunnalliset olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Nykyaikainen vanhushuolto on paljon muutakin kuin perinteistä virkistystoimintaa. Vanhusväestön määrä on keski-iän kohotessa kasvanut ja asennoituminen vanhusten ongelmiin on hyvinvointivaltiollisen kehityksen myötä kokenut muutoksen. 

Testamentin kohde, tällä hetkellä Nokia Oyj:n osakkeet, on puolestaan noussut arvoltaan noin 500-kertaiseksi siihen arvoon nähden, joka niillä oli testamenttia tehtäessä. Omaisuuden vanhusten virkistykseen käytettävissä oleva vuotuinen tuotto on vuoteen 2000 tultaessa ollut jonkin verran yli 1.000.000 markan. Varojen sijoittaminen ainoastaan yhteen kohteeseen, tässä tapauksessa Nokia Oyj:n osakkeisiin, muodostaa riskin, joka on ollut ilmeisen vieras testamentin tekijän ajatustavalle. Hän on halunnut turvallisen ja pitkällä aikavälillä vakaasti tuottavan sijoituskohteen varoilleen.

Yleiseurooppalaisen testamenttioikeudellisen periaatteen mukaan testamentin pääajatusta voidaan tulkita uudelleen, jos muuttuneet olosuhteet tekevät sen perustelluksi. Onni Nurmen testamentin taustalla olleet oletukset ovat kokeneet sen asteisen muutoksen, että kantajan vaatimalle uudelleentulkinnalle voidaan esittää vahvat perusteet.

Välimiesoikeus on katsonut, että Onni Nurmi on antanut Pukkilan kunnalle ainoastaan oikeuden omaisuuden tuottoon. Tätä osoittaa se, että testamentin mukaan omaisuutta ei saa koskaan myydä. Toisaalta testamentin toimeenpanijalle, nykyisin Merita Pankki Oyj:lle on an-nettu vahva asema. Onni Nurmi on halunnut turvata sillä testamenttitahtonsa toteutumisen myös oloissa, joita hänen aikanaan ei ole osattu ennakoida, ja tässä Onni Nurmi on luottanut suuren liikepankin ammatilliseen osaamiseen. Se näkyy erityisesti siinä, että Pukkilan kunnan on testamentin mukaan tehtävä testamentin toimeenpanijalle vuosittainen tilitys varojen käytöstä, minkä lisäksi testamentin toimeenpanijalla on testamentin tulkintavalta sen ohella, että toimeenpanija hallinnoi omaisuutta.

Koska omaisuuden myyntikiellolle ei muuttuneissa olosuhteissa enää ole perusteita ja koska vanhushuollon luonne on ratkaisevasti muuttunut, välimiesoikeus on katsonut kantajan vaatimuksen säätiön perustamisesta samaten kuin vaatimuksen myyntikiellon kumoamisesta perustelluksi. Tämän voidaan katsoa vastaavan myös Onni Nurmen oletettua tarkoitusta. Muutoinkin välimiesoikeus on ottanut ohjenuorakseen nimenomaan Onni Nurmen tahdon sellaisena, joksi se voidaan olettaa huomioon ottaen tapahtuneet muutokset. Testamentin uudelleen tulkinta on näin ollen niin uskollinen Onni Nurmen omille tarkoituksille kuin mahdollista.

Tämän mukaisesti välimiesoikeus on päättänyt:

Merita Pankki Oyj velvoitetaan perustamaan Onni Nurmen säätiö -niminen säätiö, jonka tarkoituksena on testamenttiomaisuuden uudelleen sijoittaminen ja käyttö niin, että myyntituotto voidaan sijoittaa uudelleen mahdollisimman turvaavasti sekä käyttää testamentin hengen mukaisesti Pukkilan kunnan vanhainkodissa olevien vanhusten virkistykseen, kunnan vanhusten asuinolojen parantamiseen, vanhusten terveydenhuollon kehittämiseen, terveen vanhenemisen edistämiseen tai muutoin vanhusten edun mukaisesti. Omaisuuden siirron ja säätiön perustamisen kohtuulliset kustannukset on korvattava testamenttivaroista.

Merita Pankki Oyj:n on siirrettävä koko Onni Nurmen testamenttivarallisuus Onni Nurmen säätiölle.

Säätiön hallitukseen tulee kuulua neljä jäsentä, joista Merita Pankki Oyj nimeää kaksi, Pukkilan kunta yhden sekä Vanhustyön keskusliitto yhden. Merita Pankki Oyj:llä on oikeus valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimeämistään jäsenistä. Näin turvataan Onni Nurmen testamentin hengen mukaisen, alunperin testamentin toimeenpanijalle uskotun valvonnan jatkuminen myös tulevaisuudessa.

Pukkilan kunnan on tehtävä vuosittain tilitys säätiölle haltuunsa saamiensa varojen käytöstä. Säätiön on puolestaan tehtävä pankille tilitys säätiövarojen hoidosta. Näin aikaisemmin testamentin toimeenpanijalle kuulunut oikeus valvoa testamentin hengen toteutumista turvataan myös uudessa järjestelyssä.

Merita Pankki Oyj:llä on muutoin samanlainen asema kuin säätiölaissa (Säätiölaki 10a ja 10b §:t) on säädetty hallituksen ulkopuolisesta valvontaelimestä. Sen sijaan Merita Pankki Oyj:n asema testamentin toimeenpanijana lakkaa, koska pankin valtuudet järjestyvät vastedes tämän välitystuomion mukaisesti.

Välimiesoikeus on hylännyt kantajan vaatimukset rahamääräisten rajoitusten asettamisesta omaisuuden myynnille tai tuoton käytölle. Sellaisia rajoituksia ei voida johtaa testamentin sanamuodosta eikä siitä tarkoituksesta, jonka varaan Onni Nurmi on testamenttinsa laatinut.

Kantajan ja vastaajan vaatimukset hylätään muutoinkin enemmälti kuin edellä on vahvistettu.