Aluevaalit Pukkilan kunnassa vuonna 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.1-18.1.2022 alla olevina kellonaikoina:

maanantai – keskiviikko ja perjantai klo 9.00 – 14.00
torstai klo 14 – 19
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo (osoite: Hallitustie 2, 07560 Pukkila)

 

LAITOSÄÄNESTYS

Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Äänestyspaikka on kunnantalo, Hallitustie 2, 07560 Pukkila.

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 30. päivänä marraskuuta 2021

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Hallitustie 2, 07560 PUKKILA
040 864 3864
sähköposti: pirjo.leikkola@pukkila.fi

Vaalikuulutus PDF-muodossa