Tieto julkisesta kuulutuksesta

Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Uudenmaan aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, diaarinumero UUDELY/11528/2020.

KUULUTUS (aukeaa erillinen pdf).

JULKIPANO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Askolan vaakuna

Askolan kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Askolantie 28
07500 Askola

 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §:n mukainen

JULKIPANO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta Pukkilan ympäristönsuojeluviranomaisena on antanut alla mainitusta ympäristölupahakemuksesta päätöksensä 18.3.2021 § 17. Päätöksen julkaisupäivä on 25.3.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 1.4.2021. Päätös on nähtävillä valitusajan 26.3.-3.5.2021 Askolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.askola.fi sekä julkipano.fi –sivustolla. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana erikseen sovittaessa Askolan kunnasta (Askolantie 30, 07500 Askola).

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 18.3.2021 § 17.

Päätös: Ympäristölupa myönnettiin. Päätöksen täytäntöönpano voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos hakija maksaa luvassa määrätyn vakuuden. Luvassa on annettu määräyksiä jätteiden määrästä ja laadusta, jätteiden käsittelystä ja maaperänsuojelusta, melusta ja meluntorjunnasta sekä pinta- ja pohjavesien suojelusta, käytön valvonnasta sekä tarkkailusta ja toiminnan raportoinnista.

Toiminnanharjoittajan yhteystiedot
Petri Pietilä
Metsäkulmantie 357
07550 TORPPI
puh. 0405512316
petri.pietila@hotmail.com

Toiminnan kuvaus
Petri Pietilä on hakenut ympäristölupaa Levonsuon läjitysalueelle puhtaiden maiden vastaanottoon, kierrätykseen, välivarastointiin ja loppusijoitukseen. Läjitysalue on entinen maa-ainesten ottoalue, josta ottaminen on lopetettu ja maisemointi suoritettu. Läjitys- ja välivarastointialueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Alueelle voidaan loppusijoittaa n. 90 000 m3rtr puhtaita maa-aineksia. Loppusijoituksen lisäksi alueelle välivarastoidaan kierrätyskelpoista maata, kuten kiviä ja multaa. Kierrätyskelpoinen aines kuljetetaan kulloinkin soveltuvaan kohteeseen uusiokäyttöön tai jatkojalostettavaksi. Laitoksen toiminta-aika on 10 vuotta.

Toiminnan sijainti
Pukkilan kunta, Lakehisto, Hiekkakuoppa kiinteistö 616-406-1-211, Lamminsuontie.

Valitukset
Valitusoikeus on YSL 191 §:n mukaisesti asianosaisilla, eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Päätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen, PL 204, 65101 Vaasa valitusaikana 26.3.-3.5.2021. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500 244 tai minna.isokallio@askola.fi.

Askolassa 26.3.2021
rakennus- ja ympäristölautakunta

Tämä ilmoitus on julkipantu Askolan ja Pukkilan kunnan sähköiselle ilmoitustauluille 26.3.-3.5.2021 väliseksi ajaksi.

Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2021

KUULUTUS

Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2021

Kuulutus julkaistaan 29.3.2021 kunnan www- ja Facebook-sivuilla. Pukkilan kunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2021 julistetaan haettavaksi 30.4.2021 klo 15.00 mennessä seuraavista määrärahoista:

1. Nuorisopalvelujen avustukset nuorisotoimintaan 10 300 e
2. Liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja urheilutoimintaan 7 500 e
3. Kulttuuripalvelujen avustukset kulttuuritoimintaan 3 000 e
4. Kunnanhallituksen avustukset kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa edistävään toimintaan 22 000 e

Lisätiedot: Sanna Saarenkoski, 040 589 7267, sanna.saarenkoski@pukkila.fi

Avustusten jakoperusteena käytetään kunnanhallituksen hyväksymiä (20.3.2017, 30 §) jakoperiaatteita sekä korostetaan kunnan strategiaa ja arvoja toteuttavaa toimintaa ja hankkeita. Tuettavan toiminnan toivotaan olevan kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja järjestöjen ja kunnan välistä kumppanuus- ja yhteistoimintaa rakentavaa. Lisäksi tuettavilta toiminnoilta toivotaan pitkäkestoista vaikuttavuutta, volyymia ja monimuotoisuutta. Strategiaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla: https://pukkila.fi/wp-content/uploads/KUNTASTRATEGIA.pdf

Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta e6295 (linkki aukeaa tiedostona uuteen välilehteen). Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.4.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla: palvelupiste@pukkila.fi tai postitse: Hyvinvointikeskus Onni, Sanna Saarenkoski, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Hakemuksen voi toimittaa myös kunnantalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon (Hallitustie 2). Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään mitä avustuslajia haetaan (nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen vai kunnanhallituksen avustusta sekä yleis- vai kohdeavustusta). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vuonna 2020 avustusta saaneen hakijan tulee uutta hakemusta jättäessään olla toimittanut vuoden 2020 avustuksen loppuselvitys ja/tai selvitys vuodelta 2020 saadusta ja mahdollisesti koronan vuoksi vuodelle 2021 siirtyneestä avustuksesta (Poikkeusolojen jory 26.3.2020).

VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMISPERIAATTEET (koskee kaikkia avustuksia):

1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pukkila tai sillä
tulee olla huomattavaa toimintaa Pukkilassa.

i. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta merkittävään
yksittäiseen hankkeeseen, vaikka hakijana ei ole yhdistys tai järjestö.
Tällöin kyseeseen tulee esim. talkooporukka, jolla on vastuuhenkilö.

2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla hyvien tapojen mukaista.
3. Kunnan avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt, joiden muutoksista on ilmoitettava
kunnalle.
5. Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta (e6295). Hakemukseen
liitetään

i. Yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä
avustuksen käyttösuunnitelma perusteluineen,
ii. yhdistyksen edellisen toiminta-/kalenterivuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä
iii. loppuselvitys liitteineen edellisen vuoden avustuksen käytöstä
yleisavustuksen osalta 30.4. mennessä (liitteet; kohdan ii mukaisesti) ja
kohdeavustusten osalta 31.1. mennessä (liitteet; raportti toteutuneesta
toiminnasta, kuluerittely kuitteineen).
iv. Avustushakemukset liitteineen toivotaan toimitettavan ensisijaisesti
sähköisesti.

6. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS PDF-TIEDOSTONA (linkki aukeaa uuteen välilehteen)