Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Uusina alueina päivitysinventointiin ehdotetaan Verlan ja Suur-Selänpään kulttuurimaisemaa Kouvolassa, Orisbergin kulttuurimaisemaa Isokyrössä ja Seinäjoella, Vanhan Vaasan kulttuurimaisemaa Vaasassa, Kitkajärvien ja Riisitunturin maisemaa Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisemaa Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisemaa Kemijärvellä. Näistä Vanha Vaasa, Ratasjärvi ja Juujärvi sisältyvät tällä hetkellä voimassa olevaan, vuonna 1995 vahvistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen. Täydentävässä esityksessä päivitysinventoinnista ollaan poistamassa Raaseporissa sijaitsevaa Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemien maisema-aluetta sekä Korsnäsissä ja Närpiössä sijaitsevaa Harrströminjokilaakson kulttuurimaisemaa.

Tarve inventoinnin päivittämiselle perustuu suomalaisen maaseutumaiseman muutoksiin 1990- ja 2000-luvuilla. Päivitysinventoinnissa on keskitytty perinteisten alkutuotantoelinkeinojen synnyttämiin maisemiin, mutta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös joitakin saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia. Lisäksi päivitysinventointiin sisältyy tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen arvioi maisemien päivitysinventointia: ”Arvostan kovasti suomalaisia maisemia ja olen iloinen, että niiden arvokohteista on tuotettu mahdollisimman ajankohtaista tietoa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat suomalaisen maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja laidunmaisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan.”

Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka on nimetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Samalla järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja viranomaisille.

Kattava otos Suomen edustavimmista kulttuurimaisemista

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen osana alueiden- ja maankäyttöä sekä maaseudun elinkeinotoimintaa. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat maankäytön suunnitteluun, vapaaehtoisuuteen sekä tukijärjestelmiin, joilla edistetään paikallista ja yhteisöperustaista maisemanhoitoa. Valtakunnallisen maisema-alueen status on yksi peruste rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristönhoitoon kohdistuvia valtionavustuksia myönnettäessä ja luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita perustettaessa. Maisema-arvot voidaan ottaa huomioon myös maatalouden ympäristötuen tai Leader-toiminnan yhteydessä. Lisäksi maisema-alueiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi voi saada hankerahaa esimerkiksi ELY-keskuksilta.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin maakunnittain ELY-keskusten johdolla vuosina 2010–2015. Alueellisten inventointien valmistuttua ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO) laati valtakunnallisen koosteen, joka oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella alkuvuonna 2016. Nyt päättyneessä toisessa vaiheessa päivitysinventointiin esitetään muutoksia, jotka perustuvat vuonna 2016 annettuun palautteeseen sekä sen jälkeen tehtyihin täydentäviin selvityksiin.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, hannu.linkola@ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, sonja.forss@ymparisto.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä

Pukkilan kunta hakee osaavaan joukkoonsa etsivää nuorisotyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Työsuhteen aloitus on riippuvainen rahoituksen varmistumisesta.

Etsivän nuorisotyöntekijän työaika jakautuu etsivään nuorisotyöhön 60 % ja työllisyyspalveluihin 30 %. Työllisyysosaamista ei tarvitse olla ennestään, vaan koulutamme tähän tehtävään tarvittaessa. Työaika on 35 h viikossa.

Työllisyyspalveluihin liittyy käytännön työllisyysohjaamista (20 %) sekä TYP-työtä (10 %).  Työntekijällä tulee olla intoa toimia työllisyyden parissa ja mahdollisesti halua kouluttautua siihen.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta nuoriso-, sosiaali- tai muulta soveltuvalta alalta. Lisäksi edellytämme kokemusta nuorisotyöstä, kykyä kohdata haasteellisessa tilanteessa olevat nuoret ammatillisesti ja ystävällisesti, sekä taitoja työskennellä erilaisten sidosryhmien kanssa. Eduiksi luetaan työllisyyspalveluiden tuntemus sekä halu ja kyky kehittää uusia tapoja aktivoida nuoria. Työn suorittamisessa on oman auton käyttäminen välttämätöntä.

Työ on itsenäistä ja vaatii joustavaa työotetta. Työhön kuuluu myös toiminnan seuranta ja raportointi.

Työ alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Ennen työn aloittamista on valitun esitettävä lasten- ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja työsuhteen ehdot KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ja cv toimitetaan 3.12.2020 klo 12 osoitteeseen: palvelupiste@pukkila.fi. Otsikkokenttään kirjoitetaan: ”etsivä, hakemus”

Pukkilan kunta on savuton.

Hakemuksen voi lähettää myös postitse:

Sanna Saarenkoski
Pukkilan kunta
Onnintie 3, 07560 Pukkila.
Kuoreen merkintä: ”etsivä, hakemus”.

Lisätietoja:

hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski, puh. 040 589 7267, sanna.saarenkoski@pukkila.fi.
Varmimmin tavoitat 13.11. klo 9-10, 20.11. klo 9-11 tai 1.12. klo 9-10.

Vuoden 2020 urheiluteko, liikuntastipendit ja stipendit aktiivisille nuorille harrastajille – haku avoinna

Vuoden 2020 urheiluteko ja liikuntastipendit

Vuoden urheiluteko -kunniamaininnat ja -stipendit luovutetaan henkilöille, seuroille, yhdistyksille tai yhteisöille, jotka ovat vuoden aikana osoittaneet liikunnallista asennetta, tahtoa tai esimerkillistä yhteistä hyvää, josta kuntalaiset ovat päässeet osallisiksi. Teko voi olla esim. talkootyötä, valmentajana/ohjaajana toimimista tai taustavaikuttamista, joka on edistänyt merkittävästi liikunnan ja urheilun harrastamista tai sen mahdollisuuksia Pukkilassa.

Liikuntastipendit jaetaan ansioituneille nuorille, yli 12-vuotiaille urheilijoille, jotka ovat omassa lajissaan saavuttaneet menestystä vuoden 2020 aikana.

Ehdota vapaamuotoisella ilmoituksella vuoden urheilutekoa tai liikuntastipendin saajaa. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi urheilijan laji, sarja sekä saavutus. Lähetä ehdotuksesi 4.12.2020 mennessä sähköpostitse anna.grondahl@pukkila.fi.

Vuoden 2020 stipendit aktiivisille nuorille harrastajille

Nuorisotyön stipendejä jaetaan tavoitteellisesti harrastaville nuorille ja nuorisoryhmille sekä talkootyöstä nuorten toiminnan edistämiseksi.

Ehdota vapaamuotoisella ilmoituksella stipendin saajaa. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi nuoren harrastus, seura, kuinka pitkään on harrastanut sekä mahdolliset saavutukset. Lähetä ehdotuksesi 4.12.2020 mennessä sähköpostitse piritta.ahl@pukkila.fi.

Kunniamaininnat ja stipendit jaetaan tammi-helmikuussa 2021

Lisätietoja:
Anna Gröndahl
liikunnanohjaaja​
PUKKILAN KUNTA​
Hyvinvointikeskus Onni
Onnintie 3, 07560 Pukkila
p. 040 183 8538
anna.grondahl@pukkila.fi

TIEDOTE PDF-MUODOSSA (aukeaa erillinen välilehti)

Tieto julkisesta kuulutuksesta

Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Uudenmaan aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, diaarinumero UUDELY/11528/2020.

KUULUTUS (aukeaa erillinen pdf).

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Kangasmaskien jakelu vähävaraisille

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä jakaa maksuttomia kasvomaskeja vähävaraisille tiistaista 25. elokuuta lähtien. Kangasmaskit ovat pestäviä ja niitä jaetaan yli 15-vuotiaille kolme kappaletta henkilöä kohti. THL:n antama kasvomaskin käyttösuositus on voimassa koko Päijät-Hämeen alueella.

Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja. Muut hankkivat maskit itse.

Yhtymä on valmistellut maskien jakelun yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Jakelupisteitä on Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa. Heinola ja Sysmä huolehtivat itse maskijakelusta vähävaraisille omalla alueellaan.

Maskien noutopisteet ovat seuraavat:

KÄRKÖLÄ Kimppa Kirppis Asemantie 3, 16600 Järvelä ti ja to 11-14
HOLLOLA Hollolan sosiaalitoimisto Tiilijärventie 7 F, Hollola ti klo 12-15, to 9-12
ASIKKALA Asikkalan terveysasema Terveystie 1, Asikkala ti ja to 14-16
PADASJOKI Padasjoen kirjasto Vaahteratie 4, 17500 Padasjoki torstai klo 10-12
LAHTI Yhtymän työtoiminnan tila

 

Nastolan kirjasto

Aleksanterinkatu 15, Lahti

 

 

 

Laturintie 1, 15550 Nastola

ti ja to 12-15, ke ja pe 9-12

 

 

 

ke 10-12

ORIMATTILA Yhtymän toimintakeskus Orionaukio 2 C, Orimattila ti ja to 9-12
IITTI Iitin toimintakeskus Torikatu 3, 47400 Kausala ti ja to 9-12
MYRSKYLÄ Myrskylän kirjasto Virastotie 5, 07600 Myrskylä pe 10-12, ti 14-16
PUKKILA Kunnantalon palvelupiste Hallitustie 2, Pukkila ti ja to 9-12
HARTOLA Terveysaseman kahviotila Visantie 24, 19600 Hartola keskiviikko 13-15

Kasvomaskin käytöllä voidaan suojata toisia ihmisiä ja ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Lisätietoja:
perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg, 044 719 5630

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2020 seuraavassa järjestyksessä:

KUTSUNTAKUULUTUS (aukeaa erillinen pdf).

COVID-19 koronavirus

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19).

Epäily sairastumisesta ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Ota yhteys puhelimitse PHHYKYn terveydenhuollon asiantuntijoihin, jos epäilet korona-virusta:

Käsihygienia ja yskiminen – paras tapa torjua on pestä kädet

Ohje käsienpesuun ja ohje yskimiseen (THL). Aukeaa erilliset pdf-tiedostot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa tilannetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut puhelinneuvonnan (yleistä tietoa)

puh. 0295 535 535
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta

 

 

Omakotitonttien jouluinen nettihuutokauppa

Pukkilan kunta huutokauppaa omakotitontteja Huutokaupat.com:ssa ajalla 1.12.2020-10.1.2021. Huutokauppaan voit osallistua netissä tai jättää sitovan ostostarjouksesi kunnantalolle (os. Hallitustie 2) ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähtöhinta jokaisessa tontissa on 1€.

Tontteihin tutustutaan etukäteen omatoimisesti ja tontteihin liittyvät materiaalit ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla. Tontit ovat tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja niitä koskevat tavanomaiset kauppakirjaan kirjattavat myyntiehdot.

Kahteen ensimmäiseen myytävään tonttiin saa lisäksi lahjakortin

1. Mäntymäki: Konetyö Ilmari tarjoaa kaivinkonetyötä uudella tontilla 4h. Lahjakortin arvo on 350€ (sis alv). Lahjakortti on voimassa 31.12.2021 saakka.

Yritykseen pääset tutustumaan täällä: https://www.facebook.com/konetyoilmari/ . Voit suoraan tilata konetyötä itsellesi soittamalla p.040 767 0740 tai laittamalla sähköpostia konetyoilmari@gmail.com.

2. Pikkumetsä: Pietilän Sora Oy tarjoaa uuden tontin omistajalle 50tn kasettikuorman 0-55mm mursketta. Lahjan arvo on 440€ (sis alv 24%). Lahjakortti on voimassa 31.12.2021 saakka.

Pietilän Sora Oy on Pukkilassa toimiva yritys, josta voit kätevästi tilata maa-ainesta soittamalla Pietilän Sora oy / Tommi Pietilä p. 0405682800.

etäisyyksiä kellonaikoina

Jokimaisema

karttakuva tonteista

Mäntymäki


Mäntymäki II:n tontit sijaitsevat kävelymatkan päässä Pukkilan kirkonkylän palveluista. Pienen kävelymatkan päässä ovat päiväkoti, kauppa ja Hyvinvointikeskus Onni, josta löytyvät terveyspalvelut, apteekki, uima-allas ja kuntosali. Keskustassa on myös pankki, keilarata ja kaksi hyvää ravintolaa sekä kirjasto ja posti.

Tontin osoite on Mäntymäentie 18, Pukkila. Tontilla on kokoa 1481 m2 ja rakennusoikeutta on 296 m2. Tilan nimi on Nila.

Tarkemmat tiedot alueesta ja rakentamisesta löydät kunnan kotisivuilta. Muistatahan tutustua kaikkiin tonttiin liittyviin materiaaleihin, kuten rakentamistapaohjeeseen ja kaavaselostukseen sekä käymään tutustumassa tonttiin paikan päällä ennen tontin ostoa.

karttakuva tontista

Pikkumetsä

Pikkumetsän alue sijaitsee metsäisellä kumpuilevalla paikalla n. puolen kilometrin päässä kaikista palveluista. Päiväkotiin on hyvin lyhyt kävelymatka. Lähellä ovat kauppa ja Hyvinvointikeskus Onni, josta löytyvät terveyspalvelut, apteekki, uima-allas ja kuntosali. Keskustassa on myös pankki, keilarata ja kaksi hyvää ravintolaa sekä kirjasto ja posti.

Tontin osoite on Rinnekaari 8, Pukkila. Tontilla on kokoa 1 480 m2 ja rakennusoikeutta on 296 m2.

Tarkemmat tiedot alueesta ja rakentamisesta löydät kunnan kotisivuilta. Muistatahan tutustua kaikkiin tonttiin liittyviin materiaaleihin, kuten rakentamistapaohjeeseen ja kaavaselostukseen sekä käymään tutustumassa tonttiin paikan päällä ennen tontin ostoa.

karttakuva tontista

Rakentaminen

Pukkilan rakennusvalvonta on saatavilla Askolasta.

– toimialajohtaja Mikael Sundström, puh. 0400 841 151 -> yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla

– uudet rakennuspaikat (asuintalot)

– lautakuntaan menevät rakennusluvat

– poikkeaminen

– suunnittelutarve

– svenskspråkiga kunder

 

– rakennustarkastaja Matti Männikkö, puhelinaika tiistaisin ja torstaisin kello 12-14, puh. 0400 415 083

– vanhat rakennuspaikat (asuintalot)

– vapaa-ajan rakennukset

– talousrakennukset

– laajennukset

Kymenlaakson sähkö

Omakotitaloon riittävä pienjänniteliittymä on 3 x 25A. 2 700€. Lisäksi liittymiskaapeli menekin mukaan (6-7€/metri) ja mittauskeskus maksaa lisäksi 1 000€.  Yhteensä sähköliittymä siis n. 3 800€.

Jos taloon halutaan sähköauton latauspiste, tarvitaan suurempi pienjänniteliittymä eli 3 x 35A. Silloin hinta on 3 790€.

Nivos Energia

Liittymismaksu riippuu rakennuksen pinta-alasta. Hinta on 4 100€, kun talo on alle 100m2. Rakennuksen ollessa 101m2- 150m2 liittymä maksaa tuolloin 5 200€.

 

Toivotamme sinut ja perheesi lämpimästi tervetulleeksi Pukkilaan!

Lisätietoja voit pyytää:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
Puhelin 040 542 2592
Sähköposti katri.roivainen@pukkila.fi

vt. Kunnanjohtaja
Juha Rehula
Puhelin 050 343 7418
Sähköposti juha.rehula@pukkila.fi