Aluevaalit Pukkilan kunnassa vuonna 2022

ALUEVAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin
merkityssä kotikunnassaan.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestyksessä on
oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 klo
16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.1-18.1.2022 alla olevina kellonaikoina:
maanantai – keskiviikko ja perjantai klo 9.00 – 14.00
torstai klo 14 – 19
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00
Ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo (osoite: Hallitustie 2, 07560 Pukkila)
LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on kunnantalo, Hallitustie 2, 07560 Pukkila.
Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa
vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla,
ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Koronaohjeita äänestäjille:
– Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
– Huolehdi käsien puhtaudesta.
– Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos suinkin mahdollista.
– Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
– Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.