Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat ja esityslistat (elokuu 2017 alkaen)
Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat ja esityslistat (ennen elokuuta 2017)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat

Vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot
Nuorisoneuvoston muistiot
Päijät-Hämeen jätelautakunta

Viranhaltijapäätökset

Kunnanjohtaja

Senioriohjaajan työsuhde, määräaikainen
Ikääntyneiden päivätoiminta, määräaikainen ostopalvelutoiminta
Liikunnanohjaajan valinta

Rehtori

Koulujen työ- ja loma-ajat 2018-2019
Kirkonkylän koulun käsityöluokan käyttölupa
Koulukuljetussopimuksen toisen optiovuoden käyttäminen